FAQs Complain Problems

जनप्रतिनिधिहरु

१ नं वडा अध्यक्ष
१ नम्बर
९८६८०९९२८३
२ नं वडा अध्यक्ष
२ नम्बर
९८६६८६८६३५
३ नं वडा अध्यक्ष
३ नम्बर
९८५८३६६७०७
४ नं वडा अध्यक्ष
४ नम्बर
९८४३६६०३३३
वडा सदस्य
४ नम्बर
९८४४८२७९१९
वडा सदस्य
४ नम्बर
महिला सदस्य
४ नम्बर
दलित महिला सदस्य
४ नम्बर
५ नं वडा अध्यक्ष
५ नम्बर
9858390129
महिला सदस्य
५ नम्बर
वडा सदस्य
५ नम्बर
वडा सदस्य
५ नम्बर
दलित महिला सदस्य
५ नम्बर
६ नं वडा अध्यक्ष
६ नम्बर
९८५६००९५००